Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slouwerhof

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Leveringsvoorwaarden deze Leveringsvoorwaarden;

Opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van

reanimatie training, EHBO training, evenementenhulpverlening, begeleidende, verzorgende,

verpleegkundige of andere werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf of van een zorgontvanger;

Opdrachtnemer de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aanvaardt en de training, verzorgende,

verpleegkundige of andere werkzaamheden zal (doen) verrichten;

Opdracht de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de

opdrachtnemer, op basis waarvan de Opdrachtnemer de training, begeleidende, verzorgende,

verpleegkundige of andere werkzaamheden zal uitvoeren;

Zorg/ trainingsmoment De vooraf vastgestelde dag of het dagdeel waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaam is voor de

Opdrachtgever.

Zorg Ontvanger/ Cursist de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht.

 

2.Toepassing

 

2.1.Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Slouwerhof binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan.

2.2.Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.Aanvang en duur van de Opdracht

 

3.1.De Opdracht vangt aan op het moment van ondertekening en parafering van iedere pagina van de schriftelijke overeenkomst door beide partijen, of, bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst, op het moment dat de Opdrachtnemer feitelijk uitvoering geeft aan de Opdracht.

3.2.De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

4.Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 

4.1.De Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste kunnen en inzicht uitvoeren en zal zich te allen tijde houden aan de beroepscodes voor verpleegkundigen. De Opdrachtnemer is bevoegd verpleegkundige onder BIG registratienummer 39045361330 en garandeert dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg die hij/zij biedt overeenkomt met hetgeen van een bevoegd verpleegkundige verwacht mag worden.

4.2.De Opdrachtnemer zal te allen tijde geheimhouding betrachten ten aanzien van de Zorg Ontvanger of enige andere personen van wie gegevens aan de Opdrachtnemer bekend worden. De Opdrachtnemer verstrekt alleen dan enige gegevens aan derden indien (I) dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht, (II) er een noodzaak toe bestaat vanwege het directe belang van de Zorg Ontvanger, of (III) indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.

 

5.Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

5.1.De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verkrijging van en de beschikking over een schriftelijke toestemming van de huisarts (het “Uitvoeringsverzoek”). De Opdrachtnemer zal geen voorbehouden handelingen verrichten, tenzij Opdrachtgever beschikt over een Uitvoeringsverzoek dat bij de Zorgontvanger thuis ter inzage ligt. Op aanvraag heeft de Opdrachtnemer een lijst met voorbehouden handelingen beschikbaar.

5.2.De Opdrachtgever zorgt te allen tijde voor tijdige beschikbaarheid van alle gegevens die benodigd zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. Hiertoe behoort in ieder geval een Uitvoeringsverzoek voor voorbehouden handelingen, informatie over toe te dienen medicatie, en informatie die duidelijkheid schept over de specifieke situatie van de zorg ontvanger.

5.3.De Opdrachtgever zorgt te allen tijde voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht. De voor de Opdracht benodigde hulpmiddelen en materialen zullen in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij de Opdrachtnemer het recht heeft aan te geven welke hulpmiddelen en materialen voor hem of haar strikt noodzakelijk zijn voor een juiste en volledige en veilige uitvoering van de Opdracht.

5.4.De Opdrachtgever en – indien van toepassing – de Zorg Ontvanger zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor de Opdrachtnemer.

5.5.Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsverzoek van de huisarts, de benodigde hulpmiddelen, of een veilige werkomgeving niet aanwezig zijn, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel de Opdracht geheel of ten dele niet uit te voeren.

5.6.De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de gelegenheid geven om zijn of haar bevindingen bij te houden in een dossier en te rapporteren aan eventuele andere zorgverleners, familie van de Zorg Ontvanger, een huisarts of andere specialisten of belanghebbenden.

5.7.De Opdrachtgever zal (tijdelijke) adreswijzigingen van de Zorg Ontvanger te allen tijde terstond en zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtnemer de Opdracht geheel of ten dele niet kan uitvoeren als gevolg van het ontbreken van tijdige informatie over een (tijdelijke) adreswijziging, kan de Opdrachtnemer het afgesproken zorgmoment desalniettemin volledig in rekening brengen.

 

6.De Opdracht

 

6.1.In overleg met de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de wijze vaststellen waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd.

6.2.Tot de Opdracht behoort niet het (doen) vervoeren van de Zorg Ontvanger.

 

7.Afzeggen van afspraken

 

7.1.De Opdrachtgever, of indien van toepassing de Zorg Ontvanger, dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien korter dan 24 uur voor een afspraak wordt afgezegd dan kan de Opdrachtnemer de volledige voor die afspraak gereserveerde tijdsduur in rekening brengen.

7.2.Afspraken dienen door de Opdrachtgever, of indien van toepassing door de Zorg Ontvanger, zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon. Afzeggingen kunnen ook via voicemail worden ingesproken op telefoonnummer: 0651058100 onder vermelding van naam, dag en tijdstip.

7.3.Indien de Opdrachtnemer verhinderd is voor een afspraak, dan zal hij/zij zich inspannen om de afspraak door een vervanger te laten uitvoeren. De Opdrachtnemer zal zich inspannen er voor te zorgen dat enige vervanger over gelijke kwaliteiten beschikt en de Opdracht op gelijke wijze zal uitvoeren. Indien het niet mogelijk blijkt een vervanger voor een afspraak te vinden, dan zal de afspraak op een ander moment worden ingehaald. De afspraak zal dan niet in rekening worden gebracht.

 

8.Einde van de Opdracht

 

8.1.De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde de Opdracht schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

8.2.De Opdracht eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van de Zorg Ontvanger. Het overlijden van de Opdrachtgever, indien deze een andere persoon is dan de Zorg Ontvanger, laat de Opdracht onverlet.

8.3.Het einde van de Opdracht overeenkomstig artikel 8.1 of 8.2 laat onverlet de verplichting het honorarium over de verrichtte werkzaamheden te betalen, en de door Opdrachtnemer ingehuurde derden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

9.Het honorarium

 

9.1.Tenzij anders overeengekomen, zal de Opdrachtnemer de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden, en eventuele aanvullende werkzaamheden op basis van urenbesteding in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

9.2.De Opdrachtnemer zal factureren op basis van een vooraf tussen partijen overeengekomen uurtarief. Partijen kunnen overeenkomen dat voor bepaalde delen van de dag of de week een afwijkend uurtarief zal worden gehanteerd.

9.3.Maximaal eenmaal per jaar kan de Opdrachtnemer het uurtarief aanpassen. Opdrachtnemer zal een dergelijke aanpassing drie (3) maanden voor ingang van de aanpassing schriftelijk aan de Opdrachtgever meedelen. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met (de hoogte van) de aanpassing van het uurtarief, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht op grond hiervan op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.

 

10.Betaling en betalingsvoorwaarden

 

10.1.Facturering zal plaatsvinden op maandelijkse basis. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever schriftelijk factureren, waarbij inzage wordt gegeven in het aantal besteedde uren en op welke dagen. Over het honorarium van de opdrachtnemer zal geen BTW worden geheven.

10.2.Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de datum zoals deze is vermeld op de factuur. Indien een factuur niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever is voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist.

10.3.De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever in verzuim is vanwege het niet (tijdig) voldoen van enige facturen of, indien zulks is overeengekomen, vanwege het niet tijdig voldoen van een voorschot voor te verrichten werkzaamheden.

10.4.Indien de Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van de Opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.5.Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, gerechtelijke kosten en enige andere bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

10.6.Enige betalingen door Opdrachtgever strekken telkens eerst ter voldoening van (I) verschuldigde rente, (II) alle onder 10.5 genoemde kosten en (III) onvoldane facturen met een jongste factuurdatum.

 

11.Klachten en betwistingen

 

11.1.Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een betwisting van (de juistheid van) een factuur dient schriftelijk binnen 14 dagen na het verrichten van de betreffende werkzaamheden respectievelijk de factuurdatum aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, op straffe van verval van enige rechten.

11.2.Een klacht over de verrichte werkzaamheden of een betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

12.Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

 

12.1.De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade.

12.2.De aansprakelijkheid voor schade van de Opdrachtnemer is telkenmale beperkt tot de hoogte van de uitkering in enig voorkomend geval van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer. Op verzoek kan de Opdrachtnemer inzage geven in de polis en polisvoorwaarden van zijn/haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

12.3.In alle gevallen waarin enige schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer telkens beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan in rekening is gebracht door de Opdrachtnemer.

12.4.De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht enige tekortkomen te reparen en, indien en voor zover mogelijk, enige schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij de Opdrachtgever alle mogelijke medewerking zal verlenen.

12.5.Indien enige schade kan worden verhaald op enige derde(n), enige andere verzekering van Opdrachtgever, de Zorg Ontvanger of enige derde(n), dan zal/zullen eerst die derde(n), dan wel die verzekering worden aangesproken alvorens de Opdrachtnemer wordt aangesproken. Enige vergoeding van schade door (een) derde(n) zal altijd in mindering worden gebracht op de eventuele aansprakelijkheid voor die schade van de Opdrachtnemer.

 

13.Toepasselijk recht

Op de Opdracht, deze Leveringsvoorwaarden en iedere andere relatie tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).

 

Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg AGB-code: 41413344 Algemene voorwaarden

De Parse 2-i KVK: 54566363 Privacy

8491 PJ Akkrum IBAN: NL59RABO 0127577467 Klachtenregeling

0651058100 BIC: RABONL2U Copyright

www.slouwerhof.nl

bijscholing@slouwerhof.nl