Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy policy Slouwerhof

Algemene cursusvoorwaarden en algemene voorwaarden voor zorgopdrachten en privacy-overeenkomst Slouwerhof

 

1. Definities

1.1. Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg: de gebruiker van deze algemene cursusvoorwaarden: de eenmanszaak, Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg, gevestigd te (8491PJ) Akkrum, De Parse 2 en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer: 54566363

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg een overeenkomst (van opdracht) is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.3 Deelnemer/ zorgontvanger: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever deelneemt aan de cursus of zorg ontvangt.

1.4 Cursus: de aangeboden cursus, training en andere vorm van opleiding door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg.

1.5 Open cursus: cursus met deelnemers als privépersoon en/ of uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

1.6 ‘In- company’- cursus: cursus met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

1.7 Opdracht: de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg en de opdrachtgever, op basis waarvan Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg de cursus training of andere werkzaamheden zal uitvoeren.

1.8 Zorgopdracht: de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg en de opdrachtgever, op basis waarvan Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg de begeleidende-, verzorgende- en verpleegkundige zorg of andere werkzaamheden zal uitvoeren.

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg en opdrachtgever, betreffende het organiseren en uitvoeren, deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, bijscholing, trainingen en andere vormen van opleiding alsmede organiseren en uitvoeren van de training, begeleiding, verzorgende- en verpleegkundige handelingen en werkzaamheden.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene cursusvoorwaarden dienen door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene cursusvoorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene cursusvoorwaarden volledig van toepassing.

 

3. Overeenkomst, aanmelding en inschrijving

3.1 De overeenkomst met betrekking tot de ‘in- company’- cursus komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de offerte door opdrachtgever.

3.2 Aanmelding voor een open cursus vindt plaats door verzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg www.slouwerhof.nl. Door de aanmelding verklaart de opdrachtgever zich akkoord met (de toepasselijkheid van) deze algemene cursusvoorwaarden. Als datum van aanmelding geldt de datum van ontvangst door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg van het aanmeldingsformulier.

3.3 Elke deelnemer ontvangt na aanmelding binnen 5 werkdagen een bevestiging van de aanmelding en – indien afgesproken – de factuur. Op deze bevestiging staan alle gegevens vermeld, zoals cursustype, lestijden, aanvangsdatum en locatie. Na het versturen van deze bevestiging beschouwt Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg de aanmelding als definitief.

3.4 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg kan de aanmelding afwijzen onder opgaaf van reden(en) en mededeling aan de aanmelder, bijvoorbeeld als het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of als de deelnemer als “niet geschikt’’ wordt beschouwd (zulks volledig ter discretie van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg). Aanmelding geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst en wel tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.

3.5 De overeenkomst met betrekking tot de open cursus komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg van de aanmelding.

 

4. Wijzigen overeenkomst

4.1 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is gerechtigd om wijzigingen in het tijdstip, het programma, de locatie en de inhoud van de cursus aan te brengen. Hiervan wordt de opdrachtgever voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft de opdrachtgever het recht om zonder kosten - mits schriftelijk binnen 48 uur na kennisgeving - te annuleren (op te zeggen).

4.2 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, die met de uitvoering van de overeenkomst is belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Dit brengt voor de opdrachtgever niet het recht mee om de cursus te annuleren (op te zeggen).

 

5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg spant zich in de gegeven opdrachten (cursussen) naar beste inzicht en vermogen - overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap - uit te (laten) voeren.

5.2 Deelname aan een cursus is voor volledige (eigen) verantwoordelijkheid van de deelnemer. Door deelname geeft de deelnemer aan zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn leerproces en zijn voorbereidingen. Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is participerend in dit leerproces.

5.3 De deelnemer geeft middels aanmelding aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

5.4 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg zal elke zorgopdracht naar beste kunnen en inzicht uitvoeren en zal zich te allen tijde houden aan de beroepscodes voor verpleegkundigen.

5.5 Slouwerhof is bevoegd verpleegkundige onder BIG registratienummer 39045361330 en garandeert dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg die zij biedt overeenkomt met hetgeen van een bevoegd verpleegkundige verwacht mag worden.

5.6 De Opdrachtgever is bij zorgopdrachten verantwoordelijk voor de verkrijging van en de beschikking over een schriftelijke toestemming van de huisarts (het “Uitvoeringsverzoek”). Slouwerhof zal geen voorbehouden handelingen verrichten, tenzij Opdrachtgever beschikt over een Uitvoeringsverzoek dat bij de Zorgontvanger thuis ter inzage ligt. Op aanvraag heeft Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg een lijst met voorbehouden handelingen beschikbaar.

5.7 De Opdrachtgever zorgt bij zorgopdrachten te allen tijde voor tijdige beschikbaarheid van alle gegevens die benodigd zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de door Slouwerhof te verrichten werkzaamheden. Hiertoe behoort in ieder geval een Uitvoeringsverzoek voor voorbehouden handelingen, informatie over toe te dienen medicatie, en informatie die duidelijkheid schept over de specifieke situatie van de zorgontvanger.

5.8 De Opdrachtgever zorgt bij zorgopdrachten te allen tijde voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht. De voor de Opdracht benodigde hulpmiddelen en materialen zullen in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij Slouwerhof het recht heeft aan te geven welke hulpmiddelen en materialen voor hem of haar strikt noodzakelijk zijn voor een juiste en volledige en veilige uitvoering van de Opdracht.

5.9 De Opdrachtgever en – indien van toepassing – de Zorg Ontvanger zorgen bij zorgopdrachten voor goede en veilige werkomstandigheden voor de Opdrachtnemer.

5.10 Indien bij een zorgopdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsverzoek van de huisarts, de benodigde hulpmiddelen, of een veilige werkomgeving niet aanwezig zijn, dan heeft Slouwerhof het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel de Opdracht geheel of ten dele niet uit te voeren.

5.11 De Opdrachtgever zal bij een zorgopdracht Slouwerhof de gelegenheid geven om zijn of haar bevindingen bij te houden in een dossier en te rapporteren aan eventuele andere zorgverleners, familie van de Zorg Ontvanger, een huisarts of andere specialisten of belanghebbenden.

5.12 De Opdrachtgever zal bij een zorgopdracht (tijdelijke) adreswijzigingen van de Zorg Ontvanger te allen tijde terstond en zo spoedig mogelijk doorgeven aan Slouwerhof. Indien Slouwerhof de zorgopdracht geheel of ten dele niet kan uitvoeren als gevolg van het ontbreken van tijdige informatie over een (tijdelijke) adreswijziging, kan Slouwerhof het afgesproken zorgmoment desalniettemin volledig in rekening brengen.

5.13 In overleg met de Opdrachtgever zal Slouwerhof bij een zorgopdracht de wijze vaststellen waarop de zorgpdracht zal worden uitgevoerd.

5.14 Tot de zorgopdracht behoort niet het (doen) vervoeren van de Zorg Ontvanger.

5.15 De Opdrachtgever, of indien van toepassing de Zorg Ontvanger, dient bij een zorgopdracht een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien korter dan 24 uur voor een afspraak wordt afgezegd dan kan de Opdrachtnemer de volledige voor die afspraak gereserveerde tijdsduur in rekening brengen.

5.16 Afspraken dienen bij een zorgopdracht door de Opdrachtgever, of indien van toepassing door de Zorg Ontvanger, zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon. Afzeggingen kunnen ook via voicemail worden ingesproken op telefoonnummer: 0651058100 onder vermelding van naam, dag en tijdstip.

5.17 Indien Slouwerhof bij een zorgopdracht verhinderd is voor een afspraak, dan zal zij zich inspannen om de afspraak door een vervanger te laten uitvoeren. Slouwerhof zal zich inspannen er voor te zorgen dat enige vervanger over gelijke kwaliteiten beschikt en de zorgopdracht op gelijke wijze zal uitvoeren. Indien het niet mogelijk blijkt een vervanger voor een afspraak te vinden, dan zal de afspraak op een ander moment worden ingehaald. De afgezegde afspraak zal dan niet in rekening worden gebracht.

6. Cursusmateriaal en auteursrecht

6.1 Indien Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg opleidingsmateriaal aan een deelnemer ter beschikking stelt, dan verkrijgt de deelnemer daarop slechts een niet exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor eigen gebruik.

6.2 Alle rechten van het door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg verstrekte cursusmateriaal en documentatie berusten bij Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg, voor zover de rechten niet bij anderen berusten. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal te kopiëren en/of openbaar te maken, noch te wijzigen.

6.3 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg aanvaardt tijdens de cursus en nadat de cursus is gegeven, geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen van en/of interpreteren door de deelnemer van de aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen gegeven en toegepast tijdens een cursus.

 

7. Examen/toetsing

7.1 Om deel te nemen aan de examens tot instructeur gelden de voorwaarden die gemeld worden in het lesboek ‘’opleiding tot instructeur’’, behorend bij de desbetreffende cursus.

7.2 Indien de deelnemer de cursus met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat van deelname. Over de uitslag van het examen c.q. toetsing kan niet worden gecorrespondeerd.

7.3 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is geenszins aansprakelijk voor resultaten op examens of toetsing(en).

 

8. Prijzen

8.1 De kosten voor de ‘in-company’- cursus worden vermeld in de door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg verstrekte offerte, zulks met voorbehoud van eventuele (evidente) druk- en/of typefouten. Prijzen genoemd in voormelde offerte zijn geldig gedurende veertien (14) dagen na dagtekening.

8.2 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. In de prijzen zijn inbegrepen: de kosten voor lesmateriaal, oefenmateriaal, certificaten, pasjes, bewijs van deelname en registratiekosten.

8.3 De kosten voor de open cursus staan vermeld in de factuur verstrekt door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg, zulks met voorbehoud van eventuele (evidente) druk- en/of typefouten.

8.4 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg behoudt zich het recht voor in de algemene mededelingen en op haar website genoemde prijzen te allen tijde zonder vooraankondiging aan te passen.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, zal Slouwerhof bij een zorgopdracht de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden, en eventuele aanvullende werkzaamheden op basis van urenbesteding in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

8.6 Slouwerhof zal bij een zorgopdracht factureren op basis van een vooraf tussen partijen overeengekomen uurtarief. Partijen kunnen overeenkomen dat voor bepaalde delen van de dag of de week een afwijkend uurtarief zal worden gehanteerd.

8.7 Maximaal eenmaal per jaar kan Slouwerhof bij een zorgopdracht het uurtarief aanpassen. Slouwerhof zal een dergelijke aanpassing drie (3) maanden voor ingang van de aanpassing schriftelijk aan de Opdrachtgever meedelen. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met (de hoogte van) de aanpassing van het uurtarief, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht op grond hiervan op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.

9. Betaling

9.1 Betaling door de opdrachtgever bij een cursus dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de desbetreffende cursus, tenzij andere betaaltermijnen schriftelijk zijn overeengekomen en op de factuur vermeld staan. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Facturering bij een zorgopdracht zal plaatsvinden op maandelijkse basis. Slouwerhof zal aan Opdrachtgever schriftelijk factureren, waarbij inzage wordt gegeven in het aantal besteedde uren en op welke dagen. Over het honorarium van Slouwerhof zal bij een zorgopdracht rechtstreeks met de zorgontvanger geen BTW worden geheven.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Indien Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Wet Incassokosten” - verschuldigd.

9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg daartoe aanleiding geeft, is Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht (cursus) onmiddellijk op te schorten (ergo: de opdrachtgever en/of de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen) en is al hetgeen de opdrachtgever aan Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

10. Annulering (opzegging)

10.1 Annuleringen (opzeggen) van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, zulks per aangetekende brief of per e-mail - waarvan de ontvangst is bevestigd - en onder opgaaf van redenen. Voor de vaststelling van het moment van annulering (opzegging) is beslissend het moment waarop Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg het bericht van annulering heeft ontvangen.

10.2 Aangezien Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg kosten moet maken voor de desbetreffende (aangeboden) cursus, geldt bij annulering van de aanmelding c.q. inschrijving van een deelnemer de volgende regeling:

a. Bij annulering binnen veertien dagen na inschrijving op een cursus worden geen kosten in rekening gebracht.

b. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de cursuskosten (inclusief administratiekosten ad EUR 6,--) in rekening gebracht.

c. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten (inclusief administratiekosten ad EUR 6,-- ) in rekening gebracht.

d. Bij annulering binnen 14 dagen worden de volledige cursuskosten (inclusief administratiekosten ad EUR 6,--) in rekening gebracht.

10.3 Bij annulering van de aanmelding voor de geschiktheidstesten van “Het Oranje Kruis” moeten alle daaraan verbonden kosten (inclusief administratiekosten ad EUR 6,--) volledig voldaan worden, indien “Het Oranje Kruis” haar kosten aan Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg in rekening brengt.

10.4 Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van (cursus)kosten.

10.5 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren (of de start van een cursus op te schorten). Reeds ontvangen betalingen worden geretourneerd binnen 20 werkdagen.

10.6 Indien een cursus door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg wordt geannuleerd geschiedt dit onder opgaaf van te bestaat uit één of meerdere redenen zoals: te weinig deelnemers aan een cursus, ziekte van de docent, ruimtegebrek in de cursuslocatie of andere plausibele redenen.

10.7 Een zorgopdracht eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van de Zorg Ontvanger. Het overlijden van de Opdrachtgever, indien deze een andere persoon is dan de Zorg Ontvanger, laat de Opdracht onverlet.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ofschoon Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg zich zal inspannen haar cursussen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg – behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg of haar leidinggevend personeel – niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever (of door de deelnemer) geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de betreffende cursus, de toepassing of resultaat daarvan.

11.2 De opdrachtgever verplicht zich terzake zulke schade Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van de deelnemer(s) en/of derden.

11.3 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg voor schade is beperkt tot de hoogte van het door de opdrachtgever voor de betreffende cursus voldane factuurbedrag.

11.4 Met inachtneming van het vorenstaande is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle tijdens de cursus door de deelnemer(s) aan materialen, gebouwen en/of personen toegebrachte schade.

11.5 Slouwerhof is bij een zorgopdracht niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade.

11.6 De aansprakelijkheid voor schade van Slouwerhof bij een zorgopdracht is telkenmale beperkt tot de hoogte van de uitkering in enig voorkomend geval van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Slouwerhof. Op verzoek kan Slouwerhof inzage geven in de polis en polisvoorwaarden van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

11.7 In alle gevallen waarin bij een zorgopdracht enige schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van Slouwerhof telkens beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan in rekening is gebracht door Slouwerhof.

11.8 Slouwerhof heeft te allen tijde het recht enige tekortkomen te repareren en, indien en voor zover mogelijk, enige schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij de Opdrachtgever alle mogelijke medewerking zal verlenen.

11.9 Indien bij een zorgopdracht enige schade kan worden verhaald op enige derde(n), enige andere verzekering van Opdrachtgever, de Zorg Ontvanger of enige derde(n), dan zal/zullen eerst die derde(n), dan wel die verzekering worden aangesproken alvorens Slouwerhof wordt aangesproken. Enige vergoeding van schade door (een) derde(n) zal altijd in mindering worden gebracht op de eventuele aansprakelijkheid voor die schade van Slouwerhof.

12. Klachtenregeling

12.1 Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft c.q. wanneer de opdrachtgever een klacht ontvangen heeft van een deelnemer, zal hij (opdrachtgever) Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg hiervan schriftelijk op de hoogte brengen middels de klachtenprocedure – beschreven op de website van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg dan wel op te vragen per e-mail – binnen één (1) week na kennisname daarvan op de hoogte brengen, zulks met een specifieke omschrijving van de klacht(en). Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg zal – voor zover zulks redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en zulks binnen haar mogelijkheden ligt - de desbetreffende klacht zo spoedig en in samenspraak met de opdrachtgever oplossen. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting(en) van opdrachtgever niet op.

12.2 De opdrachtgever en/of deelnemer kan een klacht schriftelijk indienen, op navolgende adres:

Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg

T.a.v. Klachtenfunctionaris

de Parse 2

8491PJ Akkrum

 

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op alle (cursus)overeenkomsten en zorgopdrachten tussen de opdrachtgever en Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg is Nederlands recht van toepassing, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).

13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechtbank Leeuwarden (zittingsplaats: Leeuwarden), tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

 

Privacy Policy

 

Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Cursusadministratie;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

- Het verwerken van cursusadministratie ten behoeve van certificering.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres, postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Financiële gegevens;

- BSN;

- Geboortedatum;

- Diplomanummers van Het Oranje Kruis, Rode Kruis of Nederlandse Reanimatie Raad;

- BIG-registratienummer;

- V&VN nummer van het kwaliteitsregister

- KCKZ nummer

- Kopie van een ID-bewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst voor maximaal 5 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De aanmelding voor een cursus.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres, postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Financiële gegevens;

- BSN;

- Geboortedatum;

- Diplomanummers van Het Oranje Kruis, Rode Kruis of Nederlandse Reanimatie Raad;

- BIG-registratienummer;

- V&VN nummer van het kwaliteitsregister

- KCKZ nummer

- Kopie van een ID-bewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst voor maximaal 5 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het certificeren van cursusdeelname;

- Het invoeren van cursusdeelname;

- Het aanmelden voor examens.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg

p/a de Parse 2

8491PJ Akkrum

bijscholing@slouwerhof.nl

Telefoon: 0651058100

 

 

Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg AGB-code: 41413344 Algemene voorwaarden

De Parse 2-i KVK: 54566363 Privacy

8491 PJ Akkrum IBAN: NL59RABO 0127577467 Klachtenregeling

0651058100 BIC: RABONL2U Copyright

www.slouwerhof.nl

bijscholing@slouwerhof.nl