Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenprocedure


In deze klachtenprocedure wordt beschreven hoe je een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.


Slouwerhof Academy hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en wil deze graag waarborgen. Toch kan het voorkomen dat je teleurgesteld of niet tevreden bent.

Wanneer je een klacht hebt over onze werkwijze in het algemeen of over specifieke dienstverlening, verzoeken wij je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Misschien heb je al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag. Wij zien klachten als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.


Stap 1. Klacht indienen

Wanneer je een klacht hebt, dan dien je deze schriftelijk dan wel via e-mail bij bijscholing@slouwerhof.nl in te dienen.


Stap 2. Ontvangstbevestiging van de klacht

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht.

Deze bevestiging bevat:

-Een verklaring van vertrouwelijkheid. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

-De termijn waarbinnen de klacht afgehandeld wordt, zijnde 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.

-Duurt de afhankelijk van de klacht langer dan genoemde 10 werkdagen, dan word je hiervan schriftelijk dan wel via email op de hoogte gebracht binnen de genoemde 10 werkdagen. Een klacht zal altijd binnen 20 werkdagen na ontvangst afgehandeld worden.

-Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Slouwerhof Academy. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ntvankelijk.


Stap 3. behandeling klacht

De klacht wordt intern besproken binnen Slouwerhof Academy en wordt bepaald welke acties er ondernomen gaan worden om je klacht af te handelen en waar mogelijk op te lossen.

Binnen 10 dagen nemen wij contact met je op om ons voorstel met je te bespreken. Is er meer tijd nodig om je klacht te onderzoeken, dan wordt je hier binnen deze 10 dagen over geïnformeerd.


Stap 4. verbeteren en archiveren

Wanneer wij uit je klacht verbeterpunten voor de organisatie kunnen doorvoeren, dan voeren wij deze zo snel mogelijk in. Je klacht wordt na afhandeling nog 1 jaar bewaard.


Stap 5. Beroep
Ben je niet tevreden met de afhandeling van een klacht, dan kun je je klacht aanhangig maken bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen via www.degeschillencommissie.nl
Het besluit van de geschillencommissie is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door ons binnen 14 dagen afgehandeld.